Tlf: 23 905 205

Follow Us on

Økt forekomst av muskel- og skjelettplager hos yngre

Av personer 20 år og eldre har andelen med muskel- og skjelettplager økt i forekomst den senere tiden. Den største økningen ses hos de yngste voksne (20-29 år). Dette kan være et viktig tegn på at endret atferd hos barn og ungdom kan ha betydning for fremtidig utvikling av muskel- og skjelettlidelser framkommer det av Folkehelserapporten 2014 som ble publisert mandag.

Folkehelserapporten 2014 beskriver ulike sykdommer og dødsårsaker hos den norske befolkningen og forhold som påvirker disse. Rapporten ble presentert på Litteraturhuset i Oslo mandag av Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg.

Folkehelseinstituttet konkluderer med at den norske befolkningens helse er god. I 2013 var forventet levealder i Norge 83,6 år for kvinner og 79,9 år for menn. Sykdomsbildet preges av ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes, overvekt/fedme, KOLS og kreft. For år levd med helsetap er de fem ledende årsakene korsryggsmerter, alvorlig depresjon, angstlidelser, nakkesmerter og fallulykker med påfølgende bruddskader.

Plager flest og koster mest

I rapporten finnes et eget kapittel for muskel- og skjelettplager. Samlet utgjør disse den diagnosegruppen som ”plager flest og koster mest”. I tillegg er muskel- og skjelettsykdommer de vanligste årsakene til sykefravær og uførhet. Blant nye uføretrygdede med muskel- og skjelettlidelser utgjør rygglidelser den største undergruppen fremkommer det av rapporten. Man antar at 60-80 prosent vil være plaget av ryggsmerter i løpet av livet.

Risikofaktorer for smerter i rygg og nakke er sammensatte og delvis ukjente. Både arbeidsmiljø, psykososiale forhold og sosioøkonomisk status ser ut til å ha betydning, samt at en del smertetilstander oppstår som følge av skader i muskel og skjelett.

Det er mye som tyder på at barn som får muskel- og skjelettplager under oppveksten, har økt risiko for å få slike plager også som voksne står det i rapporten. Hvis dette er riktig, støtter det at forebyggingsarbeidet bør begynne ved ung alder hevdes det.

Én av tre har langvarig smerte

Ifølge rapporten er langvarig smerte trolig den vanligste grunnen til at pasienter oppsøker helsevesenet. Rundt 30 prosent av den voksne befolkningen i Norge oppgir at de har langvarig smerte. Ifølge sykdomsbyrdestudien 2010 er rygg- og nakkesmerter, samt migrene, de tilstandene som medfører størst sykdomsbyrde.

Forekomsten av smerte er økende med alder, men også høy blant unge.

Overvekt og fysisk aktivitet

Så mange som én av fire ungdommer er overvektige og én av fem voksne har fedme. Overvekt gir økt belastning på skjelettet og således økt risiko for en rekke smertetilstander i muskel- og skjelettsystemet. Det er også holdepunkter for at fedme påvirker smerte gjennom inflammatoriske mekanismer.

Rapporten viser at om lag 9 av 10 av alle 6-åringer, nesten 8 av 10 av alle 9-åringer, og halvparten av alle 15-åringer oppfyller anbefalingene om 60 minutter moderat fysisk aktivitet daglig. Ni- og femten-åringer i 2011 brukte mer tid på inaktivitet enn tilsvarende aldersgruppe i 2005/06. Samtidig nevnes det at fysisk aktivitet virker forebyggende på langvarig smerte, og er også helt sentralt i behandling av mange smertetilstander.

Betydelige helseforskjeller

Ifølge rapporten er det store sosiale helseforskjeller i Norge. Jo bedre utdanning og økonomi, jo bedre helse. Levealderen har økt for alle utdanningsgrupper siden 1960-tallet, men gruppene med lang utdanning har hatt den beste utviklingen.

Rapporten vil bli brukt i arbeidet med en ny stortingsmelding om folkehelse som kommer våren 2015. Den første versjonen av Folkehelserapporten 2014 ble publisert på nett 30. juni. I september bygges den ut med flere kapitler, og like før nyttår vil hele rapporten bli tilgjengelig i papirversjon.

Posted by tom / Posted on 12 des
  • Post Comments 0

    Drop us a line

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *